Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van SED CrossFit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van SED CrossFit. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. SED CrossFit is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap. Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor onbepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.
Artikel 2a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via een inschrijf formulier van SED CrossFit.
Artikel 2b. Het lidmaatschap vangt aan op de door het lid aangegeven startdatum op het inschrijf formulier. Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Artikel 2c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 2d. Bij lidmaatschap dient het inschrijf formulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven.
Artikel 2e. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer, voor deelname aan CrossFit of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
Artikel 2fSED CrossFit is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap. Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. SED CrossFit bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
Artikel 3a. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen SED CrossFit en het lid. De kosten van het lidmaatschap dienen uiterlijk voor de 1e van iedere maand door ondergetekende overgemaakt te worden aan SED CrossFit. Het lid ontvangt eenmalig een factuur voor betaling van het lidmaatschap. Deze factuur is de gehele duur van het abonnement geldig.
Artikel 3b. Het abonnement wordt in ieder geval aangegaan voor 3 maanden en is daarna per maand opzegbaar.

Artikel 4: Duur van het contract en automatische verlenging. De contracten worden afgesloten voor onbepaalde tijd en worden automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de geldende verleningstarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid het abonnement schriftelijk opzegt uiterlijk 1 week voor de laatste vrijdag van de maand. Een tussentijdse beëindiging van het abonnement is mogelijk, mits deze ook schriftelijke is aangevraagd. Het abonnement wordt hervat onder de geldende verleningstarieven.

Artikel 5: Beëindiging van een lidmaatschap. SED CrossFit behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen; a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van SED CrossFit ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van SED CrossFit misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet is voldaan.

Artikel 6: Tussentijdse verandering van het lidmaatschap. Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Veranderingen dienen middels een email aan SED CrossFit 1 week voor de laatste vrijdag van de maand te geschieden. Mutaties zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot schriftelijke wederopzegging van het nieuwe abonnement.

Artikel 7: Blessures/Ziekte door training. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van SED CrossFit het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 1 week. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 8: Programma, Risico en aansprakelijkheid. SED CrossFit rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur. Deelname aan de CrossFit trainingen en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Artikel 8aSED CrossFit is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
Artikel 8bSED CrossFit is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om eventueel letsel te voorkomen.
Artikel 8cSED CrossFit is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Artikel 8dSED CrossFit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Artikel 8eSED CrossFit is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SED CrossFit. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 9. Gedrag van leden. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke SED CrossFit biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen!